Regulamin konkursu: Prezentmarzeń§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Podróżowisko.pl jest Monika Borkowska, autor strony podrozowisko.pl (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Emotivo Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. 6 Sierpnia 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000497479, nr NIP: 716-281-48-83, nr REGON: 061646803, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN (dalej „Fundator„).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/PodróżowiskoPL/ (zwanej dalej “Fanpage”).
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Nieakceptowalne jest udzielanie odpowiedzi z profili innych fanpage.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora oraz Fundatora nagród
 3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: www.facebook.com/PodrozowiskoPL/komentarza zawierającego odpowiedź na pytanie: Najlepszy prezent dla podróżnika to…?
 4. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/PodrozowiskoPL
 5. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania zapisanego w §2. pkt. 3 Regulaminu.
 7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w §2. pkt. 3 Regulaminu
 8. Spośród zamieszczonych komentarzy Organizator wyłoni 1 zwycięzcę, który udzielił jego zdaniem najciekawszej odpowiedzi.
 9. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/PodrozowiskoPL/
 10. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
 • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
 • jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu
 • wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest: Zestaw prezentowy Prezentmarzeń – Aktywnie o wartości 129 zł.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik wyłoniony przez Organizatora w drodze jego wyboru.
 3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni od wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania powiadomienia przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@podrozowisko.pl dane do wysyłki nagrody: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu.
 5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w §3 pkt. 4 Regulaminu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu za pomocą firmy kurierskiej na koszt Organizatora na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 5 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 7. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

§4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:
 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
 • ingerują w mechanizm działania Konkursu
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

§5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody Laureatowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji z dniem 3 grudnia 2018 r.
 2. Konkurs trwa do 7 grudnia 2018 r. do godz. 23:59.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.podrozowisko.pl.
 5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.podrozowisko.pl

 

Cztery kroki do udanego urlopu: wyszukaj lot...
... zarezerwuj nocleg... Booking.com
... wypożycz samochód...
... zminimalizuj swoją odpowiedzialność w razie uszkodzenia auta i ciesz się wyjazdem!

Skomentuj